งานแผนงานโรงเรียน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อการขจัดความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ประจำปี 2563

แบบฟอร์มค่าเป้าหมายโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปรัชญา กลยุทธ์ ของโรงเรียน