เจ้าหน้าที่

นางรัตนา  กันทา

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4

     

นายพร  จับกลาง

พนักงานขับรถ

         

นางปราณี  เกิดนิยม 

ลูกจ้างชั่วคราว

     

 

นางสาวทิพยวัลย์  จินะไชย

ลูกจ้างชั่วคราว