วิสัยทัศน์

tbw

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

 

 

 

ปรัชญา

รียนดี  มีคุณธรรม  บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

 

 

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

 

 

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

 

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สิปฺปธมฺมํ ปฏิสํยุตโต วุฑฺฒิ ปปฺโปติ ฐานโส

ผู้เรียนดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ย่อมได้รับความเจริญตามฐานะ

 

 

พันธกิจ

1.   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

2.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ และ ICT ให้ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ

3.   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัยและปฏิบัติหน้าที่แบบมืออาชีพ

4.   ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ

5.   พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

เป้าประสงค์

1.   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.   มีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพผล เน้นโรงเรียนเป็นฐาน

3.   ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

4.   มีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

5.   โรงเรียนมีความเป็นเลิศตามที่กำหนด

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.   ซื่อสัตย์สุจริต

3.   มีวินัย

4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง

6.   มุ่งมั่นในการทำงาน

7.   รักความเป็นไทย

8.   มีจิตสาธารณะ

 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3 เพียรสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์

กลยุทธ์ที่ 4 ครูรักสามัคคีมีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารแบบมีส่วนร่วม

 

 

ค่านิยมองค์กร  (T.B.W.)

T = Team work สามัคคี

          (ทำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วมในการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จต่อองค์กร)

B = Best practic สู่ความเป็นเลิศ/คุณธรรม

          (ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้ดีที่สุด ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรที่เน้นความเป็นเลิศ)

W = Willful ศักยภาพ/เสมอภาค

          (มีความมุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ)

 

 

พฤติกรรมครู ธ.บ.ว.

ครูต้องสอนนักเรียนให้สร้างนิสัยใฝ่ดี มีความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม ทำงานได้ ใช้เงินเป็น

 

 

กรอบเนื้อหาหลักสูตร

"แหล่งอาหารตลาดพลู เชิดชูพระเจ้าตาก ฟากฝั่งคลองบางหลวง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมฝั่งธนบุรี กระบี่กระบองเป็นเลิศ"