กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

   

นายวีระชัย  เสนารักษ์ 

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

สิบเอกชาตรี  รับพร

ครู คศ.3

     

นางประสิทธิ์  เมืองชมภู

ครู คศ.2