กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์ 

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   

 

         

นางฑิติวรรณ   กิจแก้ว

ครู คศ.2

 

นางอัญรัตน์  ลีละเกียรติ

ครู คศ.2

 

นางสาวศิริพร   จำปา

ครู คศ.3

         

 

 

นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา

ครูอัตราจ้าง