การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ

1. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

2. ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. ร่วมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5. ให้คําปรึกษาเสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานความร่วมมือ

6. ร่วมดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกําลังความสามารถ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ในการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรม การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทําให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากร ในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมีผลทําให้การจัดการศึกษาในดีขึ้น สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักสําคัญอย่างน้อย 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าคุ้มทุนโดยเฉพาะ หลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่จาเป็นต่อการบริหารโรงเรียน คือ

1) ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความสําเร็จ

2) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียนได้กว้างขวางและเกิดการยอมรับได้

3) เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการดําเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเพื่อ การระดมความคิด ซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจได้

4) ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้การปฏิบัติงานของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะเป็นไปโดยการแบ่งหน้าที่การงานแต่ละฝ่ายตามคําสั่งมอบหมายหน้าที่ การปฏิบัติงานตามคําสั่งเป็นลักษณะของการสั่งการ การประสบความล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จของงานในโรงเรียนเป็นสิ่งที่สามารถมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การทํางานเชิงบุคคลเป็นสําคัญ เป็นแนวทางซึ่งจะมีความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นโดยการเสนอความคิด และร่วมกระทําเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาและเร่งรัดก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อ

1) ลักษณะของปัญหาหรือความต้องการที่จะแก้ไขหรือตัดสินใจบนพื้นฐานของบุคคลที่รับรู้

2) การเรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นความต้องการเพื่อแก้ไขหรือข้อมูลของปัญหามีที่มาและอยู่ในทิศทางใด

3) การนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเหตุและผลซึ่งเป็นการระดมจากความคิดบุคคลเอกสารหรือข้อเสนอหรือข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

4) การประเมินผลลัพธ์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรมีข้อจํากัดหรือมีความเสี่ยงอย่างไร

5) การตัดสินใจของผู้บริหาร การหาทางเลือกในการตัดสินใจ เหตุผลของการตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่ได้

ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องมาจากความคิดของบุคคลทุกระดับร่วมกันเสนอหรือให้ข้อมูลหรือวินิจฉัยเป็นมูลฐาน

ขั้นของความสําเร็จที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

1.การเรียนรู้ในกิจกรรมของตนหรือหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผลต่อความรู้สึกในการอยากรู้อยากเข้าใจ และอยากเข้าไปมีส่วนร่วม

2. การทํางานของแต่ละบุคคล เป็นโอกาสของการเลือกเพื่อให้ตนเองก้าวต่อไปหรือได้รับการสนับสนุน

3.ความมีอารมณ์ที่มั่นคง

4.การยอมรับจุดอ่อนของตนเอง หรือความบกพร่องต่าง ๆของตนเอง

5.รู้ตนเอง (จุดแข็งที่มีอยู่หรือศักยภาพของตนเอง)

6. มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ โดยเป้าหมายเป็นจุดน่าทดลองเสี่ยงเพื่อความสําเร็จในงานของตนเอง

7. สร้างข่ายงานได้ โดยมีการพึ่งพาต่อกัน ทั้งเพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา

8. เรียนรู้การทํางานเป็นกลุ่มว่ามีขั้นตอนอย่างไร

9. เรียนรู้ที่จะเงียบเป็นแบบแผนการทํางาน

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

page65-092    page65-091    page65-090    page65-089                                                                                                                              

รูปภาพเพิ่มเติม