งานพัสดุ

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (docx)

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (pdf)

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (docx)

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (pdf)

เอกสารแนบขอดำเนินการจัดซื้อ (docx)

เอกสารแนบขอดำเนินการจัดซื้อ (pdf)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำนักเรียน

การจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

สัญญางานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563