การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดย นายวัฒนพงศ์ ยองเข และ นางสาวชลมาศ วิศรุต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

 

img00 26

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> การนิเทศติดตาม