รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565

     ตามที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่4 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

     รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่ม1) (กลุ่ม2) (กลุ่ม3)

     **มอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 11.30 น.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          - แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - เทคโนโลยี (คลิก)

          - แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา (คลิก)

          - แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (คลิก)

          - แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน (คลิก)

      **มอบตัววันในอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 11.30 น.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน

     - ใบมอบตัว (คลิก)

     - เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน (คลิก)

 

หมายเหตุ

     - นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มาสมัครและสอบคัดเลือกภายหลังจากการประกาศรับสมัครในรอบแรก ขอให้มามอบตัวตามกำหนดการข้างต้นในระดับชั้นของตนเองพร้อมกันทุกคน