การประชุมกลุ่มบริหารโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 1

     เมื่อวันวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.   นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมกลุ่มบริหารโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 1 โดยกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยมีหัวหน้าแผนงานโรงเรียน และหัวหน้าประกันคุณภาพทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img 7

img 2

img 8

img 1

img 3

img 4

img 5

img 6