ผู้อำนวยการโรงเรียน

002-nongnuch

นางนงนุช นามภูษา

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

ข้อมูลและสารสนเทศ

บทเรียนออนไลน์

online1 1 2564 
 ปีการศึกษา 2564

          ภาคเรียนที่ 1

 

 ปีการศึกษา 2563

          ภาคเรียนที่ 2

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น คลิก

My Office

ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

คลิก

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ คลิก

webboard

Web Board คลิก

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    >> ครูศิริพร จำปา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

    >> ครูชัยราวี ลาผม

 

 

    >> ครูภัทธิยา การมาสม

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

   >> ครูกิตติ โสภาที

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ new.gif
การตอบแบบสำรวจการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 2/2564

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
        ด้วยโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีแนวทางในการเปิดเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนได้กรอกแบบสำรวจความคิดเห็น ต่อการเปิดเรียนแบบ On-site ว่าควรเป็นไปในลักษณะใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

(คลิก)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ประกาศโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 3)

 

1. มัธยมศึกษาตอนต้น
- เรียนผ่านระบบ Online หรือ On hand ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565
- เรียนแบบปกติ (On site) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565

 

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย
- เรียนผ่านระบบ Online หรือ On hand ระหว่างวันที่ 4 - 21 มกราคม 2565
- เรียนแบบปกติ (On site) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอให้นักเรียนติดตามข่าวสารและแนวปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียนจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยให้รีบประสานไปยังครูที่ปรึกษา

 

 

 
img036    img037  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

สถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

scovid1   scovid2   scovid3
 
scovid4   scovid5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
certificatecovid19
 

Certificate stcovid

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนเก่ง"ธ.บ.ว."2

Artwork sawasakorn

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

glorify2564

กำหนดการการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

S  1318918

คลิปวีดีโอการเปิดประชุมกองและปฐมนิเทศ >> คลิก <<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

   ขอให้นักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ตอบแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


https://forms.gle/EhbR3pgx9KFmHnb58

 
qr code 64 covid 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการเรียน ม.ปลาย 

โบรชัวร์กิจกรรม

page64-42     page64-41     page64-40     page64-39                                                                    

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 op2 1    op2 1 01    op2 1 02    op2 1 03 

 

 ภาพเพิ่มเติม

 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 dt2 01    dt2 02    dt2 03    dt2 04 

 

 ภาพเพิ่มเติม

 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 dw2 1    dw2 2 

 

 ภาพเพิ่มเติม

 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 op1-3 01    op1-3 02    op1-3 03    op1-3 04 

 

 ภาพเพิ่มเติม

 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 dt1 01    dt1 02    dt1 03    dt1 04      

 

 ภาพเพิ่มเติม

 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 img 1    img 2   img 3   img 4

 

 

 ภาพเพิ่มเติม

 

 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 dm1     

 

 

แจ้งข่าว/ประกาศ

Line Official โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     เรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ขณะนี้โรงเรียนมี Line Official ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน สามารถเพิ่มการเข้ารับข้อมูลข่าวสารจาก QR-code หรือลิงค์นี้ได้เลย

https://lin.ee/FsOX3Fo

M

---------------------------------------------------

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) 

  - รายละเอียด (การเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

  - รายละเอียด (ตารางการเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

---------------------------------------------------