ผู้อำนวยการโรงเรียน

 kampol

ดร.กำพล  วิลยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

Links

        appeal

        moe

        oit

        marijuana

Links กลุ่มงาน

     ga-01

        i1

        b1

รับ-ส่ง อีเมล์

E-Mail

My Office

ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

คลิก

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ คลิก

webboard

Web Board คลิก

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น คลิก

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ครูชัยราวี ลาผม (คลิก)

 

>> ครูภัทธิยา การมาสม (คลิก)

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

>> ครูกิตติ โสภาที (คลิก)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

>> ครูศิริพร จำปา (คลิก)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


   AnnounceIcon  
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาnew 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   AnnounceIcon  
ประกาศยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ new 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
crafts banner71-01-01
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 director 3  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ITA2566  
   
SchoolOfHappiness  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง

aaaa