ผู้อำนวยการโรงเรียน

001-chanin-3

ดร.ชนินทร์  คะอังกุ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ข้อมูลและสารสนเทศ

บทเรียนออนไลน์

online1 1 2564 
 ปีการศึกษา 2564

          ภาคเรียนที่ 1

 

 ปีการศึกษา 2563

          ภาคเรียนที่ 2

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    >> ครูศิริพร จำปา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

    >> ครูชัยราวี ลาผม

 

 

    >> ครูภัทธิยา การมาสม

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

   >> ครูกิตติ โสภาที

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

Certificate stcovid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนเก่ง"ธ.บ.ว."

Artwork sawasakorn

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

   ขอให้นักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ตอบแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


https://forms.gle/EhbR3pgx9KFmHnb58

 
qr code 64 covid 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

glorify2564

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

S  7938052

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการเรียน ม.ปลาย

 

โบรชัวร์กิจกรรม

page64-007    page64-006    page64-005    page64-004                           

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

การดำเนินการสอนออนไลน์

 w4 kanogpol    w4 chairavee   w4 nattaporn   w4 nutthaporn        

รูปภาพเพิ่มเติม

แจ้งข่าว/ประกาศ

Line Official โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     เรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ขณะนี้โรงเรียนมี Line Official ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน สามารถเพิ่มการเข้ารับข้อมูลข่าวสารจาก QR-code หรือลิงค์นี้ได้เลย

https://lin.ee/FsOX3Fo

M

---------------------------------------------------

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) 

  - รายละเอียด (การเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

  - รายละเอียด (ตารางการเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

---------------------------------------------------