โครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ลูก ธ.บ.ว. ครั้งที่ 2

   22 มิถุนายน 2567 โครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ลูก ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ภาคเช้า สอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูภัทรานิษฐ์ ดับพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวรรณลุ จารุจิตร และวิชาสังคมศึกษา สอนโดย ครูอัญรัตน์ ลีละเกียรติ ส่วนภาคบ่าย สอนด้านทักษะ ICT (คอมพิวเตอร์) สอนโดย ครูชัยราวี ลาผม และ ครูภัทธิยา การมาสม ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียนทุกคนด้วย

img 105

 

ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )