การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ค้นหาตนเองสู่ความสำเร็จ"

   วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้เชิญ ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ธ.บ.ว. รุ่น 10 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ค้นหาตนเองสู่ความสำเร็จ" ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

dimg11

ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )