ผู้อำนวยการโรงเรียน

008-amnat

นายอำนาจ ชีวังกูล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

Links

        appeal

        moe

        oit

        marijuana

Links กลุ่มงาน

     ga-01

        i1

        b1

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น คลิก

My Office

ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

คลิก

แจ้งเรื่องร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ คลิก

webboard

Web Board คลิก

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ครูชัยราวี ลาผม (คลิก)

 

>> ครูภัทธิยา การมาสม (คลิก)

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

>> ครูกิตติ โสภาที (คลิก)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

>> ครูศิริพร จำปา (คลิก)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

haveAjob  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

EIT1 2023TBW

EIT2 2023TBW

IIT2003TBW

สถานศึกษาปลอดกัญชาและกัญชง

aaaa

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ita

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์2

glorify2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)

person Page 05

person Page 06

person Page 07

person Page 08

person Page 09

person Page 10

แผนการเรียน ม.ปลาย 

โบรชัวร์กิจกรรม

page66-012    page66-011    page66-009    page66-008                                                                                                                                                  

รูปภาพเพิ่มเติม