กลุ่มเทคโนโลยี

         

นายชัยราวี   ลาผม

ครู คศ.3

 

Career-009-patiya1

นางสาวภัทธิยา   การมาสม

ครู คศ.2

 

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.2 

         
   

Career-012-tanasin

นายธนะสิน  รอดทรัพย์

ครูอัตราจ้าง